เมืองอยู่ดี
(25 %)

มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ปลอดภัย และเศรษฐกิจมั่นคง

คนมีสุข
(25 %)

คนมีสุขภาพดี ได้รับการศึกษา ที่เหมาะสมและเท่าเทียม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเอื้ออาทรมีกิจกรรมสร้างสรรค์ สังคม ดำรงประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(25 %)

ทรัพยากรธรรมชาติมีความ สมบูรณ์ มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการ อย่างเหมาะสม ประชาชนมีวิถีชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี
(25 %)

มีวิสัยทัศน์และแผนงานชัดเจน บุคลากรมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ ระบบการทำงานได้รับการพัฒนา พร้อมการบริหารจัดการที่ดี และมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง
รางวัลชนะเลิศเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เทศบาลนคร

ด้านน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เทศบาลนครนนทบุรี
นนทบุรี

ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เทศบาลนครปากเกร็ด
นนทบุรี
เทศบาลเมือง

ด้านน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เทศบาลเมืองยโสธร .
ยโสธร
เทศบาลตำบล

ด้านน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เทศบาลตำบลท่าคันโท
กาฬสินธุ์

ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เทศบาลตำบลนาท่อม
พัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลบ้านสาง
เทศบาลตำบลฉมัน
เทศบาลนครอุดรธานี
เทศบาลนครภูเก็ต

จำนวนเทศบาลที่ เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จำนวนเทศบาลนคร ที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จำนวนเทศบาลเมือง ที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จำนวนเทศบาลตำบล ที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จำนวนเทศบาล อบต. ที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
Sustainable Environmental City

รางวัลสำหรับเทศบาลที่ชนะเลิศในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ คือ การเข้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และในปี ๒๕๖๑ เทศบาลที่ส่งผลงานร่วมการประเมินจะได้รับการรับรองระดับการประเมินเพื่อที่จะช่วยสร้างการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ การเผยแพร่ผลงานแก่เทศบาล อื่นๆและสื่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและการยอมรับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร 02298-5652
เว็บไซต์ www.deqp.go.th
Copyright 2019 Sustainable Environmental City. All right reserved.